Plus dla wiedzy i doświadczenia

Radomska Szkoła Wyższa realizuje projekt „Plus dla wiedzy i doświadczenia – program wsparcia studentów i absolwentów pielęgniarstwa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego​

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji przez 50 osób (35K i 15M), studentów/tki pielęgniarstwa studiów stacjonarnych I stopnia poprzez opracowanie i wdrożenie motywacyjnego programu kształcenia studentów/ek oraz dostosowanie programu studiów do zmian demograficznych kraju i wyzwań epidemiologicznych, jak również zastosowanie programu rozwojowego dla absolwentów/ek w okresie 01.10.2018-31.08.2023

GRUPA DOCELOWA:

W projekcie uczestniczyć będzie 50 studentów/ek (35 K i 15 M), z których 30 osób z najwyższą średnią z ocen uzyskaną w toku kształcenia za poprzedni rok akademicki otrzyma stypendium motywacyjne w wysokości 800 zł miesięcznie. Pozostałe 20 osób uczestniczyć będzie w projekcie bez otrzymywania w/w stypendium (osoby te będą uczestniczyć jedynie w dodatkowych szkoleniach prowadzonych w ramach projektu w trakcie trwania studiów

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  1. Program stypendiów motywacyjnych: stypendium motywacyjne będzie wypłacane przez 2 lata akademickie (20 miesięcy bez wliczania przerw wakacyjnych), chyba ze uczestnik w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych przerwie tok kształcenia lub samo uczestnictwo w projekcie;

  2. Uczestnicy projektu w toku studiów I stopnia uczestniczyć będą w zajęciach dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia z zakresu zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych oraz w zajęciach rozwijających umiejętności komunikacyjne;

  3. Uczestnicy projektu, pobierający stypendium motywacyjne w pełnym zakresie obligatoryjnie po zakończeniu studiów I stopnia uczestniczyć będą w programie rozwoju absolwenta, w ramach którego oferowane będzie wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarza/pielęgniarki w podmiocie leczniczym działającym na terytorium Polski. Osoby te będą musiały wziąć udział w cyklu kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych z zakresu potrzeb epidemiologicznych i demograficznych realizowanych przez okres 24 miesięcy, a osobom posiadającym zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pielęgniarza/pielęgniarki w podmiocie leczniczym działającym na terytorium Polski, wypłacane będzie stypendium szkoleniowe w wysokości 1.000,00 zł brutto przez okres 24 miesięcy od zakończenia studiów I stopnia. Ponadto dla opiekuna/opiekunów tych osób po stronie zakładu pracy przewidziane jest dodatkowe wynagrodzenie.

PLANOWANE EFEKTY:

Zakres projektu i objęcie działaniami projektowymi studentów/studentek kierunku pielęgniarstwo pozwoli na zdobycie/ podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zawodzie pielęgniarza/pielęgniarki zgodnie z obecnymi wymogami rynku pracy oraz w kontekście tendencji demograficznych w Polsce, czyli starzenia się społeczeństwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

2 500 155,20 PLN

WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

2 107 130,80 PLN
Skip to content